Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 1

 

Płońsk, dnia 09.05.2013 r.

PCPR.272.1.2013

 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 14 dniowych spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń oraz wyjścia integracyjno-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze- część nr 1.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część nr 1

(zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.plonsk.pcpr.info)

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. ZWM 10, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Centrum Edukacyjno-Doradcze , Cempkowo 16, 09-100 Płońsk. Oferta Wykonawcy otrzymała w ocenie najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: najniższa cena, znaczenie kryterium 100 %. Poniżej przedstawia się punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.


 

Nr

oferty


 

Wykonawca


 

Cena oferty

/zł/

Punktacja

w kryterium

cena /pkt/

Łączna

punktacja

/pkt/

1.

Centrum Edukacyjno-Doradcze Krystyna Osuch Cempkowo16,09-100 Płońsk


 

300 000,00 zł


 

100,00


 

100,00


 

ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor PCPR w Płońsku


 

Agnieszka Piekarz


 

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2013-05-09 09:20:47

Inne artykuły