Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja 2015

AKTYWNY SAMORZĄD – informacje ogólne

Program „Aktywny Samorząd” 2015 r. dla osób niepełnosprawnych

Starosta Powiatu Płońskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku jako realizator programu zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu  do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” 2015.

Program „Aktywny Samorząd” to ważny krok w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.

Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I

Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.03.2015 r. do dnia 30.08.2015 r.

Rodzaje zadań:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresat programu – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Maksymalna kwota dofinansowania –    2 100 zł

dla kosztów kursu i egzaminów                                     -  1 500 zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy                                                   –    600 zł

Udział własny Wnioskodawcy – co najmniej 25%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

            Adresat programu – osoba niepełnosprawna, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

            Maksymalna kwota dofinansowania:
dla osoby głuchoniewidomej – 4 000 zł
dla pozostałych adresatów programu – 2 000 zł

Udział własny Wnioskodawcy – nie jest wymagany

Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

            Adresat programu – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a  w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

            Maksymalna kwota dofinansowania – 2 000 zł

Udział własny Wnioskodawcy – nie jest wymagany

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

            Adresat programu – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

            Maksymalna kwota dofinansowania – przy amputacji:
– ręki – 9 000 zł
– przedramienia – 20 000 zł
– ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 26 000 zł
– na poziomie podudzia – 14 000 zł
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20 000 zł
– uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – 25 000 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Udział własny Wnioskodawcy – co najmniej 10%

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
(co najmniej na III poziomie jakości)

            Adresat programu – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

            Maksymalna kwota dofinansowania – przy amputacji:
– ręki – 2 700 zł
– przedramienia – 6 000 zł
– ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – 7 800 zł
– na poziomie podudzia – 4 200 zł
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6 000 zł
– uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym  7 500 zł
Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

Udział własny Wnioskodawcy – co najmniej 10 %

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej

              Adresat programu – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie bądź rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

              Maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2 400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną.

Udział własny Wnioskodawcy – co najmniej 15 %

 

 

 

Moduł II

Wnioski będą przyjmowane w poniższych terminach:

-  od 6 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r. – za drugi ( tzw. letni) semestr roku akademickiego/szkolnego 2014/2015 – stosownie do organizacji roku akademickiego/szkolnego.

do 10 października 2015 r. – za pierwszy (tzw. zimowy) semestr roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 – stosownie do organizacji roku akademickiego/szkolnego

Warunkami uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II są:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunkami wykluczającymi uczestnictwo w programie są:

1.       Wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub Realizatora programu,

2.       Przerwa w nauce (moduł II)

 

MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65%

50%

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia6 marca 2015 r.

Pozostałe warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumentach pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2015 roku oraz „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu – Aktywny Samorząd w 2015 roku” znajdujących się na stronie www.pfron.org.pl

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do składania wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku od piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w pokoju 105/106, tel. 23 6627549

Wniosek P – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu,

Wniosek O – wypełnia wnioskodawca na rzecz podopiecznego.

UWAGA: Wkrótce zostaną udostępnione i zamieszczone na naszej stronie aktualne druki wniosków wraz z załącznikami. Wszelkie istotne informacje dla osób niepełnosprawnych będziemy zamieszczać na bieżąco.

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2015-03-04 14:14:57

Inne artykuły