Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Płońsk, dnia 16.04.2014r.

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09 – 100 Płońsk, ul. Związku Walki Młodych 10, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Agata Jakubczak ul. Warszawska 44, 05 – 500 Piaseczno, Anna Derda ul. Jagielska 44, 02 – 886 Warszawa. Oferta Wykonawcy otrzymała w ocenie najwyższą ilość punktów tj, 100.00 pkt na podstawie kryterium wyboru określonych w zapytaniu ofertowym: najniższa cena za wykonanie usługi – 100 %. Poniżej przedstawia się punktację przyznaną oferentom.

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty

/zł/

Łączna punktacja w kryterium ceny /pkt/

2.

Agata Jakubczak

ul. Warszawska 23/21 05 – 500 Piaseczno

Anna Derda

ul. Jagielska 44

02 – 886 Warszawa

17.393,20 zł.

100,00

1.

Beata Katarzyna Kuta ul. Partyzantów 24/3  26 – 600 Radom

Małgorzata Jamka

ul. Kolberga 17/46

26 – 600 Radom  

27.580,00 zł

63,06

                                                                                 

 

                                                                                              Zamawiający

                                                                                  Dyrektor PCPR w Płońsku

                                                                                       mgr Agnieszka Piekarz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-04-16 15:26:54

Inne artykuły