Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                          Płońsk, dnia 31.03.2014r.

 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego NR 2/POKL/2014 na zlecenie usługi na prowadzenie poradnictwa z doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu systemowego „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09 – 100 Płońsk, ul. Związku Walki Młodych 10, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Stanisława Gołębiowskiego, Sokolniki Nowe 13A, 09 – 130 Baboszewo. Oferta Wykonawcy otrzymała w ocenie najwyższą ilość punktów tj, 100.00 pkt na podstawie kryterium wyboru określonych w zapytaniu ofertowym: najniższa cena za wykonanie usługi – 100 %. Poniżej przedstawia się punktację przyznaną oferentom.

 

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty

/zł/

Łączna punktacja w kryterium ceny /pkt/

5.

Stanisław Gołębiowski

Sokolniki Nowe 13 A,

09 – 130 Baboszewo

3.990,00 zł.

100,00

4.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57 A

06 – 400 Ciechanów

5.900,00 zł

67,62

3.

MERITUM

Centrum edukacyjno – szkoleniowe

ul. Przyjaciół 54

26 – 900 Kozienice 

5.990,00 zł

66,61

2.

Sylwester Karnas

Al. Solidarności 86/39

01 – 003 Warszawa

6.500,00 zł

61,38

1.

OPEN EDUCATION GRUP Sp. z o.o.

ul. Modlińska 1

15 – 066 Białystok

7.988,00 zł

49,94

                                                                                 

 

                                                                                              Zamawiający

                                                                                  Dyrektor PCPR w Płońsku

 

                                                                                   mgr Agnieszka Piekarz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -> [link]

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-03-31 11:57:11

Inne artykuły