Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płońsk,dnia 17.04.2014r.

 

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego.

Unieważnia się czynność przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2014 r. z powodu błędnej kalkulacji ceny i zamieszcza poprawioną informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro z dnia 23.03.2011 r., zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09 – 100 Płońsk, ul. Związku Walki Młodych 10, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Agata Jakubczak ul. Warszawska 44, 05 – 500 Piaseczno, Anna Derda ul. Jagielska 44, 02 – 886 Warszawa. Oferta Wykonawcy otrzymała w ocenie najwyższą ilość punktów tj. 100.00 pkt na podstawie kryterium wyboru określonych w zapytaniu ofertowym: najniższa cena za wykonanie usługi – 100 %.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty

/zł/

Łączna punktacja w kryterium ceny /pkt/

2.

Agata Jakubczak

ul. Warszawska 23/21 05 – 500 Piaseczno

Anna Derda

ul. Jagielska 44

02 – 886 Warszawa

19 942,00

100,00

1.

Beata Katarzyna Kuta ul. Partyzantów 24/3 26 – 600 Radom

Małgorzata Jamka

ul. Kolberga 17/46

26 – 600 Radom

29 200,00

68,29

 

 

Zamawiający

Dyrektor PCPR w Płońsku

mgr Agnieszka Piekarz


 

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-04-17 15:39:36

Inne artykuły