Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

[Karta parkingowa] Uwaga - nowy numer rachunku bankowego

 Karta  parkingowa

Osoby niepełnosprawne uprawnione do karty parkingowej o jej wydanie powinny  zgłaszać się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10.  pokój 107, tel. 23 662 80 09

W jaki sposób uzyskać dokument ?

1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiścieza wyjątkiem*

2. Do wniosku osoba niepełnosprawna  powinna załączyć:

- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm. odzwierciedlającą aktualny    wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

-  dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł

na konto nr 36 8230 0007 0013 2307 2000 0014 ;

-oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli**

orazdo wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

*/- osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z  rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

- w  przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców;

- ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa  odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd;

**/w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnione częściowo;

Placówki

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej /rodzaje placówek określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego/.

Do wniosku placówki załącza się:

- dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na

 nr konta 36 8230 0007 0013 2307 2000 0014  ;

- oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;

- oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu  o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Źródło: PCPR_JS
Data dodania: 2016-10-27 10:07:16

Inne artykuły