Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

 

Płońsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku oraz kursów i szkoleń dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
Numer ogłoszenia: 195674 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 23 662 75 49, faks 23 662 75 49 w.13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku oraz kursów i szkoleń dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, - zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku, - kursów i szkoleń dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, uczestników projektu systemowego BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na podstawie umowy ramowej nr: POKL.07.01.02-14-021/08-00 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, w tym: 1. 14 - dniowy turnus szkoleniowo - rehabilitacyjny (obsługa komputera, zakładanie własnej działalności gospodarczej, aktywne poszukiwanie pracy, nauka gracji i autoprezentacji) dla 20 osób niepełnosprawnych, 2. 14 - dniowy turnus szkoleniowo - rehabilitacyjny (obsługa komputera, zakładanie własnej działalności gospodarczej, aktywne poszukiwanie pracy, nauka gracji i autoprezentacji) dla 20 osób niepełnosprawnych, 3. 14 - dniowy turnus szkoleniowo - rehabilitacyjny (obsługa komputera, zakładanie własnej działalności gospodarczej, aktywne poszukiwanie pracy, nauka gracji i autoprezentacji) dla 19 osób niepełnosprawnych, 4. Zajęcia praktyczne - warsztaty z zakresu zdobienia naczyń ceramicznych i szkła, robienia ikon dla 25 osób niepełnosprawnych, 5. Kurs prawa jazdy kat.B dla 10 osób usamodzielnianych, 6. Szkolenie Przedstawiciel handlowy dla 1 osoby usamodzielnianej, 7. Szkolenie Usługi gastronomiczne dla 2 osób usamodzielnianych, 8. Szkolenie Fryzjerstwo dla 4 osób usamodzielnianych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.33.00.00-3, 85.31.25.00-4, 80.53.31.00-0, 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.34.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że a) posiada uprawnienia do organizowania kursów / szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w zakresie określonym przedmiotem zamówienia zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr69, poz. 415 z późn. zm.) b) ośrodek na turnusy szkoleniowo - rehabilitacyjne, posiada wymagany wpis do rejestru, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/ -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę o charakterze porównywalnym do zakresu przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/ -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22. ust.1 ustawy Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/ -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) dysponuje osobami z minimum 3- letnim doświadczeniem w organizowaniu i przeprowadzaniu kursów/szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, b) dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia kursów i szkoleń w zakresie określonym przedmiotem zamówienia Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/ -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 300 000,00 zł. Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/ -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, 2) szczegółowy program turnusów, kursów, szkoleń, warsztatów 3) harmonogramy zajęć turnusów, kursów, szkoleń, warsztatów 4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 5) umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność prowadzona jest w tej formie; każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - dodatek nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - dodatek Nr 7 do SIWZ, 6) Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli dotyczy - dodatek nr 9 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmniejszenia ilości uczestników szkoleń, bądź rezygnacji uczestnika / uczestników w trakcie kursu / szkolenia / turnusu / warsztatu, wynagrodzenie podlega odpowiedniemu zmniejszeniu - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego o zmianie ilości uczestników, 2) w przypadku zmiany terminów cząstkowych wykonywania zamówienia wskazanych w ofercie z powodu braku możliwości rezerwacji bazy z zachowaniem terminu końcowego realizacji zamówienia- na wniosek wykonawcy po uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym 3) w przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie do wykonywania zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji - na wniosek wykonawcy po uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plonsk.pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09-100 Płońsk u. Związku Walki Młodych 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09-100 Płońsk u. Związku Walki Młodych 10, pokój nr 1, parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na podstawie umowy ramowej nr: POKL.07.01.02-14-021/08-00 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja warunków zamówienia: [pobierz tutaj]

Data dodania: 2010-07-05 15:53:42

Inne artykuły