Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Płońsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku oraz kursów i szkoleń dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze..
Numer ogłoszenia: 193785 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195674 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 23 662 75 49, faks 23 662 75 49 w.13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku oraz kursów i szkoleń dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, - zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku, - kursów i szkoleń dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, uczestników projektu systemowego BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na podstawie umowy ramowej nr: POKL.07.01.02-14-021/08-00 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, w tym: 1. 14 - dniowy turnus szkoleniowo - rehabilitacyjny (obsługa komputera, zakładanie własnej działalności gospodarczej, aktywne poszukiwanie pracy, nauka gracji i autoprezentacji) dla 20 osób niepełnosprawnych, 2. 14 - dniowy turnus szkoleniowo - rehabilitacyjny (obsługa komputera, zakładanie własnej działalności gospodarczej, aktywne poszukiwanie pracy, nauka gracji i autoprezentacji) dla 20 osób niepełnosprawnych, 3. 14 - dniowy turnus szkoleniowo - rehabilitacyjny (obsługa komputera, zakładanie własnej działalności gospodarczej, aktywne poszukiwanie pracy, nauka gracji i autoprezentacji) dla 19 osób niepełnosprawnych, 4. Zajęcia praktyczne - warsztaty z zakresu zdobienia naczyń ceramicznych i szkła, robienia ikon dla 25 osób niepełnosprawnych, 5. Kurs prawa jazdy kat.B dla 10 osób usamodzielnianych, 6. Szkolenie Przedstawiciel handlowy dla 1 osoby usamodzielnianej, 7. Szkolenie Usługi gastronomiczne dla 2 osób usamodzielnianych, 8. Szkolenie Fryzjerstwo dla 4 osób usamodzielnianych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.33.00.00-3, 85.31.25.00-4, 80.53.31.00-0, 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.34.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt systemowy BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na podstawie umowy ramowej nr: POKL.07.01.02-14-021/08-00 - Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku oraz kursów i szkoleń dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centrum Edukacyjno-Doradcze Krystyna Osuch, Cempkowo 16, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 413500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 378900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 378900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 378900,00

  • Waluta: PLN.

Data dodania: 2010-07-21 15:48:09

Inne artykuły