Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu pn.:”Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego”

 

Powiat Płoński ogłasza rozpoczęcie rekrutacji otwartej uczestników projektu pn.:”Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Powiatu Płońskiego” który współfinansowany jest                         z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem”, Działania 9.1 ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wejście na rynek pracy lub umożliwienie zmiany kwalifikacji zawodowych oraz integracja społeczna między innymi 24 osób z niepełnosprawnością poprzez aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną                   i zdrowotną w terminie do 30.09.2018r.

 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
między innymi do 24 osób z niepełnosprawnością (wiek powyżej 18 lat w tym 14 kobiet  i 10 mężczyzn) .

 

I.     Uczestnictwo w projekcie:

1.      Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba pozostająca bez pracy, lub poszukująca pracy w wieku powyżej 18 lat tj. osoba, która w dniu przystąpienia do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) ma więcej niż 18 lat.

2.      Ponadto uczestnikiem projektu może być osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a)      będąca osobą bezrobotną lub poszukującą pracy  – oznacza to osobę faktycznie pozostająca bez pracy przed przystąpieniem do projektu,

b)      będąca osobą z niepełnosprawnością posiadającą orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne zgodnie z ustawą
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c)      będąca osobą w wieku aktywności zawodowej w wieku 18-64 lat

d)     będąca osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych – rozumie się przez to osobę
z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym.

3.      Do projektu zostanie przyjętych 24 osoby z niepełnosprawnością w tym 14 kobiet.

II.  Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji do projektu dostępny na stronach internetowych Powiatu Płońskiego i w pokoju nr 107 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk

III.   Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w pokoju nr 107 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk
w celu pobrania i złożenia dokumentów aplikacyjnych i odbycia spotkań rekrutacyjnych do pokoju 107 w godz. 8:00 do 16:00 tel. 23 662 80 09.

 

Rekrutacja trwa od 02.01.2017r. do wyczerpania limitu uczestników/czek określonych
w projekcie: łącznie 24 osoby z niepełnosprawnością (kobiet i mężczyzn) . Należy zabrać ze sobą dowód osobisty i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródło: AC
Data dodania: 2017-06-01 14:01:11

Inne artykuły