Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płońsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku , kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze) oraz autokarowej wycieczki integracyjnej do kina.
Numer ogłoszenia: 171306 - 2011; data zamieszczenia: 24.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 23 662 75 49, faks 23 662 75 49 w.13.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plonsk.pcpr.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku , kursów i szkoleń dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze) oraz autokarowej wycieczki integracyjnej do kina..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu: 1. 14 - dniowe spotkanie szkoleniowo - integracyjne (kurs komputerowy podstawowy z elementami tworzenia stron www, aktywne poszukiwanie pracy) dla 25 osób niepełnosprawnych, 2. 14 - dniowe spotkanie szkoleniowo - integracyjne (kurs komputerowy podstawowy z elementami tworzenia stron www, aktywne poszukiwanie pracy) dla 24 osób niepełnosprawnych, 3. Zajęcia praktyczne - nauka robienia biżuterii dla 25 osób niepełnosprawnych, 4. Kurs prawa jazdy kat. A dla 1 osoby usamodzielnianej, 5. Kurs prawa jazdy kat. B dla 21 osób (10 osób niepełnosprawnych i 11 osób usamodzielnianych), 6. Kurs nauki języka angielskiego podstawowego dla 7 osób usamodzielnianych, 7. Kurs komputerowy z elementami księgowości dla 3 osób usamodzielnianych, 8. Kurs operatora wózków widłowych dla 2 osób usamodzielnianych, 9. Szkolenie Usługi gastronomiczne dla 2 osób usamodzielnianych, 10. Szkolenie Wizaż dla 3 osób usamodzielnianych. 11. Autokarowa wycieczka integracyjna do kina dla 10 osób niepełnosprawnych i 16 osób usamodzielnianych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.60.00.00-0, 79.61.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest uprawniony do świadczenia usług szkoleniowych w ramach usług rynku pracy zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr69, poz. 415 z późn. zm.) Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/ -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę o charakterze porównywalnym do zakresu przedmiotu zamówienia. Za usługę o charakterze porównywalnym Zamawiający uzna usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w jednym zamówieniu: 1. spotkania/turnusu szkoleniowo-integracyjnego/rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, 2. zajęć praktycznych dla osób niepełnosprawnych np. nauka robienia biżuterii, ceramiki, itp. zajęcia manualne wytwórcze, 3. kursu prawa jazdy, w tym dla osób niepełnosprawnych , 4. kursów i szkoleń tj.: kurs nauki języka obcego podstawowego, kurs komputerowy, kurs operatora wózków widłowych, szkolenie Usługi gastronomiczne lub szkolenie Przedstawiciel handlowy itp., szkolenie Wizaż lub szkolenie Fryzjerstwo itp. Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: a) dysponuje co najmniej 1 osobą z minimum 3- letnim doświadczeniem w organizowaniu i przeprowadzaniu spotkań, kursów, szkoleń, warsztatów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia b) dysponuje co najmniej po jednej osobie posiadającej kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia spotkań, kursów, szkoleń, warsztatów w zakresie określonym przedmiotem zamówienia Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 300 000,00 zł Ocena spełniania warunku przez wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/ -nie spełnia na podstawie badania złożonych dokumentów i oświadczeń tj. złożone prawidłowo dokument, oświadczenie żądane przez zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1.szczegółowy program spotkań, kursu, szkolenia, warsztatów; 2.harmonogramy zajęć spotkań, kursów, szkoleń, warsztatów 3. formularz przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do formularza oferty dostępny na stronie internetowej zamawiającego - SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, 2.zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeżeli dotyczy) - dodatek nr 9 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - doświadczenie - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmniejszenia ilości uczestników szkoleń, bądź rezygnacji uczestnika - uczestników w trakcie spotkań,kursu, szkolenia, warsztatu, wynagrodzenie podlega odpowiedniemu zmniejszeniu - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego o zmianie ilości uczestników, 2) w przypadku zmiany terminów cząstkowych wykonywania zamówienia wskazanych w ofercie z powodu braku możliwości rezerwacji bazy z zachowaniem terminu końcowego realizacji zamówienia- na wniosek wykonawcy po uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym 3) w przypadku zmiany osób wskazanych w ofercie do wykonywania zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji zawodowych do wykonania zamówienia - na wniosek wykonawcy po uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plonsk.pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09-100 Płońsk ul. ZWM 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku 09-100 Płońsk ul. ZWM 10, parter, pokój numer 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy BĄDŹMY RAZEM - aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA - [pobierz tutaj]

Zmiana treści SIWZ Nr 1 - [pobierz tutaj]

Wyjaśnienie tresci SIWZ nr 1 - [pobierz tutaj]

Zmiana treści SIWZ Nr 2 - [pobierz tutaj]

Unieważnienie postępowania - [pobierz tutaj]

Źródło: PCPR; ostatnia aktualizacja 2011-07-14 14:51:31
Data dodania: 2011-06-24 11:51:31

Inne artykuły