Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI NIEZAWODOWEJ I ZAWODOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ

"Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości".

Jan Paweł II- Castel Gandolfo, 1979r.

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W PŁOŃSKU

 

    Ogłasza nabór do pełnienia niezawodowej i zawodowej funkcji rodziny zastępczej.     Szkolenie zaplanowano  na październik 2016r.

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby. W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu niepotrzebne. Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi,

którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko,

o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

Rodzina zastępcza to nie adopcja.

 

Pełnienie tej funkcji może być powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania funkcji rodziny zastępczej

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego

4. Nie są ograniczone  w zdolności do czynności prawnych

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

Ø  Rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego

Ø  Właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań

Ø  Wypoczynku i organizacji czasu wolnego

8. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

9. Posiadają stałe źródło dochodów

Zakres programowy szkolenia obejmuje od 60 do 95 godzin dydaktycznych, w zależności od formy pieczy zastępczej, w tym 10 godzin szkolenia w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.

       Szkolenie zaplanowano od października 2016r. i jest nieodpłatne.  Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej  i zawodowej zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10, od poniedziałku do piątku   w godz. 8:00 do 15:00  lub pod nr telefonu 23 662 75 49   do dnia 22 września 2016 r.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Płońsku

Agnieszka Piekarz

Źródło: PCPR_AG
Data dodania: 2016-09-06 10:36:52

Inne artykuły