Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

 


 


 

PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU PŁOŃSKIEGO !


 


 

STWÓRZ MI DOM, DAJ MI MIŁOŚĆ

- ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


 

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie”.

Paulo Coelho


 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Płońsku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji:


 

- rodziny zastępczej niezawodowej,

- zawodowej, w tym zawodowej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego,

- zawodowej specjalistycznej,

- rodzinnego domu dziecka

dla dzieci z terenu naszego powiatu.

POSZUKUJEMY RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma możliwości zostać adoptowanym, marzącego o posiadaniu własnej kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo - wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi. Dlatego dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu i naprawdę kochające bliskie osoby. Jeżeli dziecko nie ma szans na adopcję, to rodzina zastępcza jest najlepszym rozwiązaniem dla jego prawidłowego rozwoju. Decyzja o przyjęciu dziecka do rodziny jest bardzo trudna i odpowiedzialna, musi być więc przemyślana. Warto sobie zadać kilka pytań: dlaczego chcemy podjąć się tej tak trudnej roli? Czy sobie poradzimy z tym wyzwaniem? Jak to będzie wyglądało? Czy potrafimy to dziecko pokochać? Czy damy dziecku wystarczająco dużo miłości i opieki żeby go nie skrzywdzić, tylko mu pomóc. Trzeba wiedzieć czy chcemy to robić i czy jest to słuszna decyzja? Na te i inne pytania warto sobie odpowiedzieć zanim podejmiemy decyzje o przyjęciu dziecka do własnej rodziny. Musimy mieć świadomość, że czasami może być trudno. Tak jak w każdej rodzinie mogą pojawiać się problemy, np. gdy dziecko zachoruje, gdy zacznie chodzić do szkoły, gdy pojawią się trudności wychowawcze, czy inne nieprzewidziane wcześniej sytuacje. Przyszli rodzice zastępczy muszą brać pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące wcześniejszych negatywnych przeżyć na jakie było narażone dziecko przez własnych rodziców biologicznych. Dziecko, które nie doświadczyło prawdziwej miłości, bezpiecznego i szczęśliwego domu, które było zaniedbywane przez osoby bliskie potrzebuje znacznie więcej czasu aby ponownie zaufać dorosłym. Musimy dać mu czas na oswojenie się z nową dla niego rzeczywistością. Dziecko nie rodzi się o określonych cechach zachowania, nie rodzi się dobre bądź złe. To od wychowania przez rodziców, tradycji, zwyczajów i zasad panujących w danej rodzinie zależy jego prawidłowe funkcjonowanie.

Dziecko daje ogromne pokłady radości i od niego my dorośli możemy się wiele nauczyć. Dziecko ujmuje za serce. Jego uśmiech wszystko nam wynagrodzi. Tworzenie rodzin zastępczych to szansa na szczęśliwe dzieciństwo. Jeżeli dziecko ma namiastkę domu to już dla niego jest ogromnym szczęściem. Potrafi się tym szczęściem podzielić z tymi, którzy się nim opiekują.

Rodziny zastępcze nie są pozostawione same sobie, mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim.

Jest mnóstwo dzieci, które potrzebują ciepła i prawdziwego domu. Możesz im pomóc, jeżeli chcesz zostać rodziną zastępczą, bądź rozważasz taką możliwość. Chcesz poświęcić swój czas i dać miłość dzieciom - Centrum udzieli wszelkich informacji dotyczących tego tematu.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Starosta Płoński Zarządzeniem nr 40/2011 z dnia 27.10.2011 r., wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim.

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych powiatu. Zadania pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne - powiatowe centra pomocy rodzinie. Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców i zapewnia:

 1. realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka,

 2. przygotowanie dziecka do: godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobycia umiejętności społecznych,

 3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.


 

CO TO JEST RODZINA ZASTĘPCZA, JAK DOKONUJE SIĘ JEJ DOBORU WZGLĘDEM DZIECKA ?


 

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,

 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadą nie rozłączania rodzeństwa,

 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.


 

FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z art. 39. ust. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • Rodzina zastępcza:
  a) spokrewniona,
  b) niezawodowa,
  c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

 • Rodzinny Dom Dziecka

Rodziny spokrewnione to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo.

Rodziny niezawodowe to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).

W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.

Rodziny zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują oprócz świadczenia pieniężnego na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości do 1000 zł, a także wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż kwota 2.000 zł miesięcznie  (brutto). W zawodowej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej). W przypadku tego typu rodzin przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600,00 zł (wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby i stanu zdrowia umieszczonych dzieci), przy czym rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie także za okres pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka. 

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, tj. z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji, a także małoletnie matki z dziećmi.

W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).

W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej.

Rodziną pomocową może być:

 1. rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

 2. małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ KIEDY CHCE SIĘ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ, BĄDŹ RODZINNYM DOMEM DZIECKA ?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, 

 4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 6. przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


 


 


 


 


 

JAKIE STARANIA TRZEBA PODJĄĆ, ABY ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej należy złożyć samodzielnie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w dwóch egzemplarzach.
Wnioskodawcami są kandydaci na rodzinę zastępczą, rodzice dziecka są zaś uczestnikami postępowania. Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim:

 1. odpis aktu małżeństwa (w przypadku małżonków),

 2. odpis aktu urodzenia dziecka obejmowanego pieczą zastępczą,

 3. zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

 5. poświadczenie zameldowania,

 6. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla rodzin zastępczych.

Po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu jawnym ( z udziałem wnioskodawcy i uczestników ) Sąd może wydać postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej w osobach wnioskodawców oraz o umieszczeniu w niej dziecka.

Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na mocy orzeczenia sądu.


 

RODZINA ZASTĘPCZA TO NIE TO SAMO CO ADOPCJA !

RÓŻNICE MIĘDZY RODZINĄ ZASTĘPCZĄ A ADOPCJĄ

 

Rodzina Zastępcza – to czasowa forma opieki nad dzieckiem, sprawowana w związku z kryzysem w rodzinie naturalnej, niewydolnością rodziców lub ich chorobą, niekiedy w związku z ich czasową nieobecnością. W przeciwieństwie do adopcji nie jest związana z powstaniem więzi prawnych, a jedynie ze sprawowaniem pieczy nad dzieckiem. Forma czasowa, czyli zakładająca powrót dzieci do rodziców biologicznych wtedy, gdy będą oni zdolni ponownie zaopiekować się swoimi dziećmi. W praktyce nie zawsze udaje się to rodzicom biologicznym, a ich dzieci spędzają w opiece zastępczej całe dzieciństwo.

Adopcja (przysposobienie) – to przyjęcie do rodziny dziecka, pozbawionego możliwości wychowywania się w rodzinie biologicznej. Adopcję każdorazowo orzeka sąd, na wniosek rodziców adopcyjnych. Dziecko adoptowane uzyskuje takie samo prawa i obowiązki jak dziecko biologiczne, prawa te powstają w stosunku do rodziców adopcyjnych oraz ich krewnych. Więzy prawne z rodziną biologiczną ulegają zerwaniu. Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra.

 

CO POWINNA ZAPEWNIĆ DZIECKU RODZINA ZASTĘPCZA ?

Rodzina zastępcza powinna zapewnić dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

 • odpowiednie warunki bytowe,

 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,

 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,

 • możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

 • odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego


 

JAKA POMOC PRZYSŁUGUJE RODZINOM ZASTĘPCZYM?

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Pomocy pieniężnej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Udziela się pomocy pieniężnej:

 • na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w: rodzinie zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka,

 • na wniosek  rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Jeżeli dziecko umieszczone w pieczy zastępczej nie posiada własnego dochodu (rozumianego jako alimenty, renta rodzinna lub uposażenie rodzinne) to na pokrycie kosztów jego utrzymania przysługują następujące kwoty:

 • 660,00 zł miesięcznie na dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej,

 • 1.000,00 zł miesięcznie na dziecko umieszczone w niezawodowej lub zawodowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

W przypadku, gdy dziecko posiada alimenty, rentę rodzinną lub uposażenie rodzinne, wysokość powyższego świadczenia, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% kwot, o który mowa wyżej. Zmiany wysokości dochodu dziecka w okresie pobierania świadczenia, o którym mowa wyżej, nie wpływają na wysokość tego świadczenia, jeżeli łącznie nie przekroczyły 10% dochodu dziecka, uwzględnionego przy ustalaniu jego wysokości.

 

W przypadku, gdy zmiany wysokości dochodu dziecka łącznie przekroczą 10% dochodu dziecka uwzględnionego przy ustalaniu wysokości świadczenia, rodzina zastępcza informuje o zmianie wysokości dochodu dziecka organ, który przyznał świadczeni.

Dodatkowo na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź zostało umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka, na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, (zgodnie z art. 81  ust. 1-2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 887z późn. zm.) przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 

Wyżej wymienione świadczenia i dodatki przysługują rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) i spełnia następujące warunki:

uczy się:

 • w szkole;

 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,

 • w uczelni,

 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,

lub

legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

i uczy się:

 • w szkole;

 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,

 • w uczelni,

 • na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,

 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,


 

Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dzieci do swojej rodziny, a także zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku mieszczącego się przy ul. Związku Walki Młodych 10, tel./fax 23 662 - 75 – 49

 

 

 

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PŁOŃSKU

- ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

W POWIECIE PŁOŃSKIM

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2012-11-02 08:58:01

Inne artykuły