Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podział rodzin zastępczych

RODZINA  ZASTĘPCZA  - INFORMACJE OGÓLNE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),  rodzinie mającej trudności w wypełnieniu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się  pomocy poprzez zapewnienie dziecku wychowania w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.

 

Rodzina zastępcza jest jedną z form pieczy zastępczej w przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a inne środki pomocy dziecku i jego rodzinie są nieskutecznie. Dziecko może trafić do rodziny zastępczej wówczas, gdy ich rodzice biologiczni mają ograniczoną władzę rodzicielską, bądź są jej pozbawieni. Zastępcza forma opieki jest tymczasowa i trwa do czasu uregulowania sytuacji życiowej rodziców biologicznych.

W przypadku poprawy stanu funkcjonowania rodziny naturalnej mogącej zapewnić dziecku prawidłowe warunki rozwoju istnieje możliwość powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

 

        Aby stać się rodziną zastępczą niespokrewnioną, kandydaci muszą przejść  odpowiednie  szkolenie  i  otrzymać  zaświadczenie  o  uzyskaniu kompetencji w tym zakresie. Jeśli rodziną zastępczą chcą zostać osoby spokrewnione z dziećmi, nie muszą spełnić takiego warunku.

  

Zawiązanie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy dzieckiem a rodzicami zastępczymi, nie powstaje też obowiązek alimentacyjny, nie dochodzi do dziedziczenia na mocy ustawy. Rodzice zastępczy nie przejmują pełnej władzy rodzicielskiej.

  

Rodzinie zastępczej, w której na podstawie orzeczenia sądowego przebywa dziecko przysługuje pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania. Wysokość tej pomocy uzależniona jest od wieku dziecka, stanu zdrowia, dochodów dziecka. Pracownicy socjalni PCPR przeprowadzając regularne wywiady środowiskowe sprawują nadzór nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych, uwzględniając dobro umieszczonych w nich dzieci.

          

 

PODZIAŁ RODZIN ZASTĘPCZYCH

      

            Ustawa o pomocy społecznej dzieli rodziny zastępcze na: 

  1. spokrewnione z dzieckiem - to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie  rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo.
  2. niespokrewnione z dzieckiem – to rodziny, które z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka.
  3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

a)  wielodzietne -  to  te rodziny w których umieszcza  się  w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci.

W przypadku konieczności umieszczenia  w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.

b) specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi  szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się   w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.

c) o charakterze pogotowia rodzinnego  -  w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci   na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy.                           

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt  dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2011-04-13 09:45:27

Inne artykuły