Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

 RODZAJE  I  WYSOKOŚĆ POMOCY  DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

          Wysokość pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej stanowi kwota podstawy, która wynosi: 1. 647,00 zł.  

 

Osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomoc:

 1. pieniężną na kontynuowanie nauki,
 2. pieniężną na usamodzielnienie,
 3. na zagospodarowanie - w formie rzeczowej,
 4. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
 5. w uzyskaniu zatrudnienia.

 

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

          Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi 30% podstawy 1.647,00zł tj. 494,10zł

          Pomoc przyznaje się:

 • po złożeniu indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • po złożeniu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, popartego przez opiekuna usamodzielnienia,
 • w przypadku, gdy kryterium dochodowe osoby ubiegającej się o pomoc, nie przekracza:

           - dla osoby samotnie gospodarującej- 200% x 477 zł = 954 zł,

           - dla osoby w rodzinie- 200% x 351 zł = 702 zł.

 • na czas trwania nauki, do czasu jej ukończenia,
 • nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia,
 • po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki.

        Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki  jest przyznawana na czas trwania roku szkolnego i roku akademickiego.

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2011-04-14 13:10:00

Inne artykuły