Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

„Programu wyrównywania różnic między regionami II”

 

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego w obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Program realizowany jest od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

1) obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

2) obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

4) obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,

5) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia),

7) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 1. w przypadku obszaru A, B, C – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

 2. w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,

 3. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,

 4. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,

 5. w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków, o których mowa powyżej, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów A, B, C, D i G natomiast o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów z obszaru B programu polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.

Beneficjentami programu mogą być dla:

1) obszaru A – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji tj. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej,

2) obszaru B – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

3) obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszaru D – organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych,

5) obszaru E – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

6) obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe,

7) obszaru G – powiaty.

Warunki brzegowe

Każdego roku realizacji programu Zarząd PFRON przygotowuje i zatwierdza dokument wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku.

Dokument ten zawiera: wskazanie obszarów programu, które będą realizowane w danym roku oraz wskaźniki kosztów realizacji projektu wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, przyjęte w danym roku realizacji programu, wyznaczone oddzielnie dla każdego z obszarów programu.

 

Warunki brzegowe i wskaźniki kosztów obowiązujące w programie w 2013 roku

W 2013 roku program realizowany jest we wszystkich obszarach. W programie obowiązują następujące wskaźniki kosztów, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 1. obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte
  i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł
  za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną
  w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym
  w ramach projektu,

 2. obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,

 3. obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
  w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

 4. obszaru D

  1. do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

  2. do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

  3. do 250.000,00 zł dla autobusów,

  1. obszaru E - do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
   w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

  2. obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Tryb składania wniosków i wystąpień

   1. Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu. W przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) jest to samorząd województwa. Natomiast w  obszarach wsparcia (obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszar C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszar D likwidacja barier transportowych, obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) jest to samorząd powiatowy.

   2. Jednostki samorządu terytorialnego składają do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON wystąpienia o uczestnictwo w programie, zawierające opisy projektów, zgłoszonych przez projektodawców z terenu działania samorządu.

   3. W przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka samorządu szczebla wojewódzkiego lub powiatowego, wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu (projektów) tej jednostki składany jest do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

   4. W przypadku obszaru E programu projektodawcy składają wnioski bezpośrednio do właściwego terytorialnie dla ich siedziby Oddziału PFRON.

Terminy składania wniosków

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin na składanie do Oddziałów PFRON:

  1. wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2013 roku,

  2. wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 1 lutego do dnia 15 listopada 2013 roku.

 

 • Uchwała nr 167/2012 Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 roku oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 roku -> pobierz

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 167/2012 - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r. -> pobierz

 • Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B i C; 80% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru D oraz 25% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu, a wysokość środków na realizację obszaru G programu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na zadania własne z zakresu aktywizacji zawodowej -> pobierz

 

 

 

 


Źródło: www.pfron.org.pl
Data dodania: 2013-01-31 10:54:47

Inne artykuły