Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

projekt pt. „Nasz Nowy Dom

Powiat Płoński w partnerstwie z  Gminą Miasto Raciąż realizuje projekt pt. Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej
w powiecie płońskim

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Beneficjent: Powiat Płoński

Partner: Gmina Miasto Raciąż

Jednostki realizujące: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci  i młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu płońskiego oraz przeciwdziałanie
    umieszczania dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej. Projekt prowadzi do zwiększenia
    liczby miejsc świadczenia usług społecznych, liczby miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz zwiększenia liczby osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2019r.-30.09.2021r.

 

Zostań rodziną zastępczą !!!

Poszukujemy rodzin zastępczych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14,
09-100 Płońsk  pok. 103 tel. 23 662 75 49 wew. 17

Źródło: AC
Data dodania: 2019-10-01 14:34:41

Inne artykuły