Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Warunki przyznania pomocy

WARUNKIEM PRZYZNANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ NA  USAMODZIELNIENIE I POMOCY PIENIEŻNEJ NA  KONTYNUOWANIE  NAUKI  JEST:

  • wskazanie przez osobę usamodzielnianą osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, pod warunkiem, że opiekun ten daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu zadań oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby,
  • złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia wraz z zobowiązaniem się osoby usamodzielnianej do realizacji tego programu, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie,
  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, gdy:

  • umieszczenie w rodzinie zastępczej  nastąpiło  na podstawie orzeczenia sądu,
  • skierowanie na pobyt całodobowy do placówki  nastąpiło  na podstawie orzeczenia sądu,
  • osoba ta przebywała w rodzinie lub w placówce co najmniej rok,
  • jeżeli kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej,
  • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (477zł x 200%= 954,00 zł) i spełnia warunki do uzyskania pomocy,
  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351zł x 200% = 702,00 zł) i spełnia warunki  do uzyskania pomocy.
Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2011-04-13 13:51:27

Inne artykuły