Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

[WAŻNE] Zmiany w zasadach dotyczących realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

 

W związku z podjęciem w dniu 9 czerwca 2014 r. przez Radę Nadzorczą PFRON, uchwały nr 9/2014 informujemy, że w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" nastąpiły następujące zmiany:

 • w rozdziale VII "Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu"
  ust. 3 otrzymał nowe bnrzmienie:
  "3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
  1) w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
  2) w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia."
 • w rozdziale X "Tryb postępowania"
  ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:
  "2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
  1) w przypadku Modułu I - do dnia 30 sierpnia,
  2) w przypadku Modułu II - do dnia 30 września,
  danego roku realizacji programu.
  Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku."

 

Refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy w module I może dotyczyć następujących zadań:
- Obszar A Zadanie nr 2,
- Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4,
- Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON.

Refundacja koszótw poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesne), które dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego.

 

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-06-17 11:48:34

Inne artykuły