Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zamówienie na dostawę materiałów biurowych i paperniczych

Znak sprawy: PCPR.I.343/1/2017                                                  Płońsk, dnia 10.04.2017 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku (Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora PCPR z dnia 23 października 2015 r.), Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10, 09 – 100 Płońsk zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w ww. postępowaniu.

 

I.     Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z Wykazem rzeczowo – ilościowym (Załącznik nr 1a)

2.    Załącznik nr 1a przedstawia szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego dotyczący materiałów biurowych i papierniczych, zawiera rodzaj materiałów oraz ich szacunkowe ilości w okresie objętym zamówieniem.

3.    Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie co najmniej 1 raz w miesiącu w miarę pojawiającego się zapotrzebowania Zamawiającego, bez względu na wartość dostawy. Dostawa nastąpi w terminie 4 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zamówienia w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji dostawy w terminie krótszym niż określono powyżej w uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu  z Wykonawcą.

4.    Dostawy będą realizowane partiami w ilościach wskazanych w każdorazowym zamówieniu Zamawiającego. Do każdej dostawy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zestawienie ilościowe, na którym Zamawiający i Wykonawca potwierdzą pisemny odbiór materiałów. W przypadku rozbieżności ilościowych Strony potwierdzą faktycznie dostarczoną ilość.

5.    Zamawiający może dowolnie zmniejszyć ilość zamawianych materiałów biurowych i papierniczych określonych szacunkowo w Wykazie rzeczowo – ilościowym (Załącznik nr 1a) oraz złożonej ofercie w zależności od potrzeb. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje  żadne roszczenie finansowe lub prawne.

6.    Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych materiałów biurowych i papierniczych w zależności od potrzeb własnych do limitu środków finansowych.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu innych materiałów biurowych i papierniczych nie wymienionych w Wykazie po cenach wynikających z ogólnie dostępnego cennika Wykonawcy na dzień złożenia zamówienia przez Zamawiającego do limitu posiadanych środków finansowych

8.    Zamawiający wymaga by dostarczone materiały biurowe i papiernicze były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu oraz dobrej jakości.

9.    Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały biurowe i papiernicze jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry w stosunku do materiałów podanych przykładowo. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał o parametrach i właściwościach nie gorszych niż materiały podane przykładowo.

10.         Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia dostawy przedmiotu zamówienia od miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia.

11.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

 

II.     Termin realizacji zamówienia:

1.    Zamówienie realizowane będzie w terminie:

a)                    Rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy, zależnie od potrzeb Zamawiającego

b)   Zakończenie – do 31.12.2017r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykorzystania limitu środków finansowych określonych w § 5 ust. 1 umowy, umowa wygasa w terminie wcześniejszego wykorzystania środków finansowych.

2.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500 do siedziby Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

ul. Związku Walki Młodych 10

09 – 100 Płońsk

Parter, pokój 104

III.     Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty- jest najniższa cena

1.    Cenę oferty Wykonawca wpisuje w formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do Zaproszenia). W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane pozycje w Wykazie rzeczowo – ilościowym – Załącznik nr 1 a

2.    Wykonawca zobowiązany jest do podania w Wykazie rzeczowo – ilościowym (Załącznik 1 a) cen jednostkowych brutto oraz wartości brutto (tj. ilość pomnożona przez cenę jednostkową brutto). Podane ceny muszą zawierać wszystkie ewentualne upusty oraz koszty, w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia w szczególności transport do siedziby Zamawiającego.

IV.  Miejsce i termin złożenia oferty:

1.    Formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 1 wraz z wykazem rzeczowo – ilościowym, Załącznik 1a)

2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

3.    Pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10, 09 – 100 Płońsk, pokój 104 parter, w terminie do dnia 18.04.2017r. do godziny 1400 w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta (znak sprawy: PCPR.I.343/1/2017) w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku”

 

      Wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia udziela:   Jolanta Konczewska – tel. 23 662 75 49 wew. 14

 

     ZAMAWIAJĄCY

 Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

mgr Agnieszka Piekarz

 

Załączniki:

1.        Formularz oferty cenowej – Załącznik nr 1

2.        Wykaz rzeczowo – ilościowy – Załącznik 1a

3.        Wzór umowy – Załącznik nr 2 

 

Informacje o wyborze:

informaja o wyborze oferty materiały biurowe.pdf

Źródło: JK
Data dodania: 2017-04-10 14:57:36

Inne artykuły