Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego

W związku z art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego

 1. Szkolenie obejmować będzie 2 edycje (ok. 6 rodzin edycja) w formie:

I edycja

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (szkolenie podstawowe (50 godzin) i zawodowej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego

 1. diagnoza psychologiczna i szkolenie kandydatów,

 2. diagnoza pedagogiczna i szkolenie kandydatów,

 3. doszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej (+15 godzin),

 4. doszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego (+10 godzin oraz + 20 godzin – opieka i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich) – 1 kandydat/rodzina

 5. zapewnienie materiałów dydaktycznych dla kandydatów,

 6. wydanie świadectw o ukończeniu szkolenia,

Doszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego będzie realizowane jeżeli będą kandydaci chętni do odbycia szkolenia.

II edycja

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (szkolenie podstawowe (50 godzin)

 1. diagnoza psychologiczna i szkolenie kandydatów,

 2. diagnoza pedagogiczna i szkolenie kandydatów,

 3. zapewnienie materiałów dydaktycznych dla kandydatów,

 4. wydanie świadectw o ukończeniu szkolenia.

Druga edycja będzie realizowana jeżeli będą kandydaci chętni/zobowiązani do odbycia szkolenia.

2. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez 2-ch uprawnionych trenerów zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w szkoleniu poparte stosownymi referencjami. Program szkolenia musi być zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw rodziny, zgodnie z art. 44. ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)

3. Termin szkolenia:

I edycja: kwiecień - czerwiec 2013 r.

II edycja: wrzesień – grudzień 2013 r.

 

Miejsce szkolenia: Płońsk

4. Osoby/podmioty posiadające uprawnienia do realizacji niniejszego zadania, zainteresowane ofertą winny złożyć pisemną ofertę na realizację zadania . Oferta powinna zawierać:

 1. cena netto i brutto przeszkolenia podstawowego 1 pary/osoby na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej wraz z diagnozą psychologiczno – pedagogiczną (I edycja),

 2. cena netto i brutto doszkolenia rodziny zastępczej zawodowej na pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego (I edycja)

 3. cena netto i brutto przeszkolenia podstawowego 1 pary/osoby na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (II edycja).

 4. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób do przeprowadzenia szkolenia - np. dyplom psychologa, dyplom pedagoga, certyfikat do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej),

 5. kserokopie programu, zgodnie z którym realizowane będzie szkolenie,

 6. kserokopie dokumentów potwierdzające co najmniej 2 – letnie doświadczenie w szkoleniu.

Dopuszcza się składanie odrębnych ofert przez psychologa na diagnozę psychologiczną i realizację programu szkolenia w zakresie psychologicznym i pedagoga na diagnozę pedagogiczną i realizację programu szkolenia w zakresie pedagogicznym.

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku zapewnia lokal do przeprowadzenia szkoleń w terminach uzgodnionych z kandydatami i realizującymi niniejsze zadanie.

6. Kryteria stosowane przy wyborze oferty to – najniższa cena szkolenia.

7. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk, pokój nr 1 lub wysyłać pocztą (decyduje data wpływu do naszej jednostki) w terminie od dnia 27 marca 2013 r. do dnia 04 kwietnia 2013 r. do godz. 10:00.

8. Wybór oferty nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu naboru ofert i zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku: www.plonsk.pcpr.info Wszelkich informacji udziela Dyrektor PCPR w Płońsku Agnieszka Piekarz telefonicznie pod numerem telefonu 23 662 75 49 bądź e-mailem: pcprplonsk1@wp.pl

Agnieszka Piekarz

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Płońsku

 

Zaproszenie do składania ofert -> [link]

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-03-27 21:35:34

Inne artykuły