Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wraz z przeprowadzeniem diagnozy psychologicznej i diagnozy pedagogicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wraz z przeprowadzeniem diagnozy psychologicznej i diagnozy pedagogicznej

(zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i stronie internetowej www.plonsk.pcpr.info)

 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku z dn. 23.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w związku z art. 43 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697 z późn.zm.) Zamawiający – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku z siedzibą przy ul. Popiełuszki 14, 09 - 100 Płońskzaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej brutto (zł)  w postępowaniu nausługę szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowejwraz z przeprowadzeniem diagnozy psychologicznej i diagnozy pedagogicznej

 

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wraz z przeprowadzeniem diagnozy psychologicznej i diagnozy pedagogicznej.

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
 2. Wykonania diagnozy psychologicznej i diagnozy pedagogicznej kandydatów,
  1. przeprowadzenia szkolenia na podstawie programów szkoleniowych ,,Szansa w Rodzinie”                     i ,,Rodzina Plus” zatwierdzone przez Ministra właściwego do spraw rodziny, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jt. Dz. U. 2017,poz. 697 z późn. zm.)
 3. przygotowania i dostarczenia do miejsca szkolenia materiałów szkoleniowych merytorycznie przystosowanych do tematyki szkolenia dla każdego uczestnika szkolenia,
 4. zapewnienia materiałów biurowych ( długopis i notatnik ) dla każdego uczestnika szkolenia,
 5. zapewnienia świadectwa/certyfikatu  dla każdego uczestnika szkolenia.

 

 1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80500000-9 – usługi szkoleniowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

 1. Zamówienie należy wykonać w terminie najpóźniej  do dnia 30.04.2018 r.
 2. Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39,   09-100 Płońsk, sala nr 215.

 

III.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:

 najniższa cena – waga kryterium 60 %

termin realizacji zamówienia – 40 %

 

 x 60 = ilość punktów w kryterium cena  ( C)

 

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.

 

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca może zaproponować :

 1. termin realizacji zamówienia do dnia 14.04.2018 r. otrzyma wówczas 40 % (40 pkt)
 2. termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2018 r. otrzyma wówczas 0 pkt, spełni wymagania określone w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Jeśli Wykonawca nie zaproponuje terminu realizacji zamówienia Zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodna z wymaganiami Zaproszenia.

 

 

 1. Wykonawca określi cenę brutto za:
 2. szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej;
 3. sporządzenie diagnozy psychologicznej;
 4. sporządzenie diagnozy pedagogicznej

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za faktycznie przeszkolona liczbę par/osób.

 1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
 2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, aby szkolenie było przeprowadzone przez dwóch uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów trenerów, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

● formularz oferty cenowej (Załącznik Nr 1)

● umowa Nr……/2018 – wzór (Załącznik nr 2)

● dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie żądane przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu określone w pkt. IV niniejszego zaproszenia tj. świadectwa/dyplomy trenerów z zakresu psychologii i pedagogiki, certyfikaty uprawniające do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) oraz referencje i inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie szkoleń z zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia przez Wykonawcę,

● kserokopie programu, zgodnie z którym realizowane będzie szkolenie,

- należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku z siedzibą przy ul. Popiełuszki 14, 09 - 100 Płońskpok. nr 104, w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godziny1200 w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z napisem: „Oferta (znak sprawy: PCPR.I-0714/17/2018 ) na usługę szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej wraz z przeprowadzeniem diagnozy psychologicznej i diagnozy pedagogicznej”

 

VI.  Wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z opisem przedmiotu zamówienia udziela:

● Agnieszka Piekarz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku tel. 23 662 75 49.

 

Poniżej treść zaproszenia wraz z załacznikami:

Str 1.jpg

Str 2.jpg

Str 3.jpg

Str 4.jpg

Str 5.jpg

Str 6.jpg

Str 7.jpg

 

Załączniki do zaproszenia:

Załacznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Źródło: AC
Data dodania: 2018-03-09 17:00:18

Inne artykuły