Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie ofertowe na Doradcę zawodowego

 

Płońsk, dnia 14.02.2013r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2013

Zamawiający

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk

Przedmiot zamówienia:

zatrudnienie doradcy zawodowego


 

w związku z realizacją projektu systemowego „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Związki Walki Młodych 10

09-100 Płońsk

Tel. 23 662 75 49 fax. 13

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn.zm.).

Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest zatrudnienie doradcy zawodowego na rzecz realizacji projektu systemowego pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna finansowana ze środków unijnych, zawarta od momentu podpisania umowy do 31.12.2013r.

Przedmiotem umowy będzie zlecenie prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego”

 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

 

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie(oświadczenie);

3.Posiadanie licencji doradcy zawodowego lub ukończenia studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego;

4. Doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków EFS

 

Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;

2. Doświadczenie w poradnictwie zawodowym;

3. Umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;

4. Obowiązkowość,komunikatywność,odpowiedzialność.

 

Główne obowiązki ( zakres wykonywania zadań):

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdiagnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników projektu;

 2. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i utworzenie indywidualnych planów w zakresie zastosowania instrumentów aktywnej integracji;

 3. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych;

 4. Udzielenie niezbędnych informacji: o zawodach, rynku pracy, metodach poszukiwania zatrudnienia,aktywizacji na rynku pracy oraz umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

6. Ewaluacja prowadzonych zajęć, przekazywanie do biura projektu spostrzeżeń i uwag związanych z doradztwem zawodowym.

7. Prowadzenie dokumentacji z realizacji usług doradczych, opracowanie konspektów, materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika zajęć.

Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 

List motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.)


 

 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY


 

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:

 1. Cena brutto za wykonanie zlecenia - 40%

 2. Kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe - 60%


 

 1. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:


 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do „Zapytania Ofertowego”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiści lub korespondencyjnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, pokój nr 1 w terminie do dnia 26.02.2013r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko doradca zawodowy”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku po terminie nie będą rozpatrywane

Osoba, która spełni wymogi formalne określone w ogłoszeniu i otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie powiadomiona telefonicznie. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku pokój nr 2 u koordynatora projektu tel. 23 662 75 49

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Płońsku.


 

DOC -> [ pobierz ]
 

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2013-02-14 09:19:05

Inne artykuły