Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2014

 

Płońsk, dnia 21.03.2014r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2014

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Związku Walki Młodych 10, 09 – 100 Płońsk

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w związku z realizacją projektu systemowego pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie

ul. Związku walki Młodych 10

09 – 100 Płońsk

Tel. 23 662 75 49 fax w.13

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe” na realizacje zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postepowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na rzecz projektu systemowego pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ewentualnie postępowań dodatkowych w przypadku koniecznośći unieważnienia postępowania (z podziałem na 2 części) oraz przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)

Wartość planowanego zamówienia: 1 286 999,95 zł

 

Przewidywany termin realizacji zlecenia: od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do 31.12.2014r

 

Przedmiotem umowy będzie zlecenie polegające na przygotowaniu i przeprowadzaniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro obejmujących zadania z zakresu aktywnej integracji.

 

 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

 

 

Wymagania niezbędne Wykonawcy:

 

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usługi, które:

 1. Posiadają minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe związane z zamówieniami publicznymi;

 2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a także interpretacji i wyjaśnień dotyczących powyższych przepisów;

 3. Nie były karane za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie);

 4. Posiadają obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 5. Posiadają wyższe wykształcenie.

 

 

 

Główne obowiązki Wykonawcy (zakres realizowanych zadań):

 

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 2. Oszacowanie wartości zamówienia.

 3. Opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zamawiającego.

 4. Opracowanie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Regulaminu Pracy komisji Przetargowej.

 5. Przekazanie obowiązujących ogłoszeń do BZP oraz nadzór nad ich zamieszczeniem na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym.

 6. Kierowanie pracą Komisji Przetargowej.

 7. Opracowanie projektów umów do zawarcia z wykonawcami.

 8. Dokumentowanie postępowań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.

 9. Dokona ewentualnej modyfikacji SIWZ i/lub zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Przekaże Wykonawcom modyfikacje SIWZ w sposób określony w ustawie PZP oraz SIWZ.

 10. Prowadzenie korespondencji w zakresie odpowiedzi na zapytania oferentów składane w trakcie prowadzonych postępowań, sporządzenia pism wynikających z procedur odwoławczych.

 11. Dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badania złożonych ofert.

 12. Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

 13. Przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania

 14. Przekazanie Wykonawcom zawiadomienia o których mowa w art. w art. 92 ust. 1lub 93 ust. 3 ustawy PZP w sposób określony w SIWZ.

 15. Umieszenia na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy PZP.

 16. Sporządzenia protokół postępowania.

 17. Po zakończeniu Postępowania przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji przetargu.

 18. Ścisła współpraca z Koordynatorem projektu oraz Asystentem koordynatora projektu w zakresie szacowania wartości zamówienia i określenie zakresu merytorycznego zamówienia.

 19. Odpowiednie oznakowanie dokumentów zgodnie z wymogami programu operacyjnego.

 

Wymagane dokumenty od Wykonawcy:

 

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wynokaniu usługi wraz z listem motywacyjnym, aktualnym życiorysem (CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 2. Oświadczenie osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 3. Oświadczenie Wykonawcy i osób, iż nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Oświadczenie osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 

List motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych na wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.)”


 

6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:

 1. Cena brutto za wykonanie zlecenia - 100%

 

7. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do „Zapytania Ofertowego”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, pokój nr 1 w terminie do dnia 28.03.2014r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku po terminie nie będą rozpatrywane

Osoby, które spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku pokój nr 1 u asystenta koordynatora projektu tel. 23 662 75 49

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Płońsku.

 

Dyrektor

mgr Agnieszka Piekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”

 

………………………….……………

(miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Związku Walki Młodych 10

09-100 Płońsk

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia:

 

 

 • Lp.

  Nazwa

  Kwota btutto

  1

  2

  3

  1.

   

   

  Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro obejmującego zadania z zakresu aktywnej integracji w 2014 r.

   

   

   

 •  

   


   

  Łącznie:

  ……………………………………………..zł brutto

  słownie: …………………………………………………………………….…………….......................................

  1. Zaoferowana kwota jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek negocjacjom z Zamawiającym.

  2. Oświadczam, że nie będę żądał dodatkowego wynagrodzenia za konsultacje ze specjalistami
   z innych dziedzin.

  ………………………………..

  (podpis osoby upoważnionej)

  Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”

   

  ………………………….……………

  (miejscowość, data)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Związku Walki Młodych 10

  09-100 Płońsk


   


   

  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia

  Ja (My), niżej podpisany (ni) …………………………………………………………

  działając w imieniu i na rzecz:

   

  ………………………………………………………………………………………………..

  (pełna nazwa wykonawcy)

  ………………………………………………………………………………………………….

  (adres siedziby wykonawcy)

   

  oświadczamy, że dysponujemy/ będziemy dysponować* na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia następującymi osobami:

   

  Imię i nazwisko

  Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie,

  Doświadczenie

   

  Posiadane certyfikaty

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  ...................................................................

  podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

  do reprezentowania Wykonawcy

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/2014

  Źródło: PCPR_KK
  Data dodania: 2014-03-21 15:36:58

  Inne artykuły