Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2014

 

Płońsk, dnia 21.03.2014r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2014

Zamawiający

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Związku Walki Młodych 10, 09-100 Płońsk

Przedmiot zamówienia:

Zlecenie usługi na prowadzenie poradnictwa z doradztwa zawodowego

w związku z realizacją projektu systemowego „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Związki Walki Młodych 10

09-100 Płońsk

Tel. 23 662 75 49 fax. 13

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe” na realizację zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn.zm.).

Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest zlecenie usługi na prowadzenie poradnictwa z doradztwa zawodowego na rzecz realizacji projektu systemowego pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Przedmiotem umowy będzie zlecenie usługi na prowadzenie poradnictwa z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” w wymiarze 100 h

 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI:

 

Wymagania niezbędne Wykonawcy:

 

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usługi, które:

1. Posiadają wykształcenie wyższe;

2. Nie były karane za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie);

3. Posiadają licencję doradcy zawodowego lub ukończenia studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego lub dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usługi, posiadającymi licencję doradcy zawodowego lub ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego;

4. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania usługi posiadającymi umiejętności prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych.

 

 

Główne obowiązki Wykonawcy ( zakres wykonywania zadań):

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zdiagnozowania potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników projektu;

 2. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy i utworzenie indywidualnych planów w zakresie zastosowania instrumentów aktywnej integracji;

 3. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych;

 4. Udzielenie niezbędnych informacji: o zawodach, rynku pracy, metodach poszukiwania zatrudnienia,aktywizacji na rynku pracy oraz umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu i przekazanie jej do 10.12.2014r.

6. Ewaluacja prowadzonych zajęć, przekazywanie do biura projektu spostrzeżeń i uwag związanych z doradztwem zawodowym.

7. Prowadzenie dokumentacji z realizacji usług doradczych, opracowanie konspektów, materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika zajęć.

Wymagane dokumenty:

 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wynokaniu usługi wraz z listem motywacyjnym, aktualnym życiorysem (CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

3. Oświadczenie osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie Wykonawcy i osób, iż nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 

List motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych na zlecenie prowadzenia usługi poradnictwa z doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.)

 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

 

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:

 1. Cena brutto za wykonanie zlecenia - 100%


 

 1. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do „Zapytania Ofertowego”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, pokój nr 1 w terminie do dnia 28.03.2014r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Zlecenie usługi na prowadzenie poradnictwa z doradztwa zawodowego”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku po terminie nie będą rozpatrywane

Osoba, która spełni wymogi formalne określone w ogłoszeniu i otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie powiadomiona telefonicznie. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku pokój nr 1 u asystenta koordynatora projektu tel. 23 662 75 49

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Płońsku.

Dyrektor

mgr Agnieszka Piekarz

 

 

 

Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego

 

………………………….……………

(miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Związku Walki Młodych 10

09-100 Płońsk

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia:

 • Lp.

  Nazwa

  Kwota btutto

  1

  2

  5

  1.

  Usługa na prowadzenie poradnictwa z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu systemowego pt.„ BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” obejmującego zadania z zakresu aktywnej integracji w 2014 r.

   

 • Łącznie:

  ……………………………………………..zł brutto

  słownie: …………………………………………………………………….…………….......................................

  1. Zaoferowana kwota jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek negocjacjom z Zamawiającym.

  2. Oświadczam, że nie będę żądał dodatkowego wynagrodzenia za konsultacje ze specjalistami
   z innych dziedzin.

  ………………………………..

  (podpis osoby upoważnionej)


   

  Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”

   

  ………………………….……………

  (miejscowość, data)

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Związku Walki Młodych 10

  09-100 Płońsk


   


   

  Wykaz osób, które będą uczestniczyć wykonaniu usługi na prowadzenie poradnictwa z doradztwa zawodowego


   

  Ja (My), niżej podpisany (ni) …………………………………………………………

  działając w imieniu i na rzecz:

   

  ………………………………………………………………………………………………..

  (pełna nazwa wykonawcy)

  ………………………………………………………………………………………………….

  (adres siedziby wykonawcy)

   

  oświadczamy, że dysponujemy/ będziemy dysponować* na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia następującymi osobami:

   

  Imię i nazwisko

  Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie,

  Doświadczenie

   

  Posiadane certyfikaty

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...................................................................

  podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

  do reprezentowania Wykonawcy

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL/2014

  Źródło: PCPR_KK
  Data dodania: 2014-03-21 15:42:49

  Inne artykuły