Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL/2014

Płońsk, dnia 31.03.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL/2014

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Związku Walki Młodych 10, 09 – 100 Płońsk

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

            w związku z realizacją projektu systemowego pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój     i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie

ul. Związku walki Młodych 10

09 – 100 Płońsk

Tel. 23 662 75 49 fax w.13

 

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

„Zapytanie ofertowe” na realizacje zamówienia poniżej 14 000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Postępowanie prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

3.      Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postepowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowania                           o udzielenie zamówień publicznych na rzecz projektu systemowego pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie i ewentualnie postępowań dodatkowych w przypadku koniecznośći unieważnienia postępowania (z podziałem na 2 części) oraz przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)

Wartość planowanego zamówienia: 1 286 999,95 zł

 

Przewidywany termin realizacji zlecenia:od momentu podpisania umowy                z Wykonawcą do 31.12.2014r

 

            Przedmiotem umowy będzie zlecenie polegające na przygotowaniu                             i przeprowadzaniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro obejmujących zadania z zakresu aktywnej integracji.

 

5.      WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  W RAMACH USŁUGI:

 

 

Wymagania niezbędne Wykonawcy:

 

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usługi, które:

1.      Posiadają minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe związane z zamówieniami publicznymi;

2.      Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a także interpretacji                       i wyjaśnień dotyczących powyższych przepisów;

3.      Nie były karane za przestępstwa popełnione umyślnie (oświadczenie);

4.      Posiadają obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

5.      Posiadają wyższe wykształcenie.

 

 

 

Główne obowiązki  Wykonawcy (zakres realizowanych zadań):

 

  1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

2.      Oszacowanie wartości zamówienia.

3.      Opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zamawiającego.

  1. Opracowanie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      w Płońsku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz Regulaminu Pracy komisji Przetargowej.
  2. Przekazanie obowiązujących ogłoszeń do BZP oraz nadzór nad ich zamieszczeniem na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym.
  3. Kierowanie pracą Komisji Przetargowej.
  4. Opracowanie projektów umów do zawarcia z wykonawcami.
  5. Dokumentowanie postępowań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.

9.      Dokona ewentualnej modyfikacji SIWZ i/lub zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Przekaże Wykonawcom modyfikacje SIWZ w sposób określony               w ustawie PZP oraz SIWZ.

10.  Prowadzenie korespondencji w zakresie odpowiedzi na zapytania oferentów składane w trakcie prowadzonych postępowań, sporządzenia pism wynikających z procedur odwoławczych.

11.  Dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badania złożonych ofert.

12.  Wykonywanie zadań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

13.   Przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawców, odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania

14.    Przekazanie Wykonawcom zawiadomienia o których mowa w art. w art. 92 ust. 1lub 93 ust. 3 ustawy PZP w sposób określony w SIWZ.

15.    Umieszenia na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy PZP.

16.    Sporządzenia protokół postępowania.

17.  Po zakończeniu Postępowania przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji przetargu.

18.  Ścisła współpraca z Koordynatorem projektu oraz Asystentem koordynatora projektu w zakresie szacowania wartości zamówienia i określenie zakresu merytorycznego zamówienia.

  1. Odpowiednie oznakowanie dokumentów zgodnie z wymogami programu operacyjnego.

 

Wymagane dokumenty od Wykonawcy:

 

1.      Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wynokaniu usługi wraz z listem motywacyjnym, aktualnym życiorysem (CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

2.      Oświadczenie osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

3.      Oświadczenie Wykonawcy i osób, iż nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.      Oświadczenie osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 

List motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych na wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań                          o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu pn. „BĄDŹMY RAZEM – aktywna integracja usamodzielnianych i niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.)”

 

6.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty:

a)      Cena brutto za wykonanie zlecenia - 100%

 

W przypadku złożenia ofert na kwotę wyższą niż zabezpieczona przez Zamawiającego dopuszcza się negocjacje z Wykonawcą, który złożył najniższą ofertę cenową.

 

7. OPIS SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do „Zapytania Ofertowego”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie                        w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, pokój nr 1 w terminie do dnia 04.04.2014r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Wykonanie usługi na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych”

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                  w Płońsku po terminie nie będą rozpatrywane

Osoby, które spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku pokój nr 1 u asystenta koordynatora projektu                   tel. 23 662 75 49

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Płońsku.

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                 mgr Agnieszka Piekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”

 

………………………….……………

                        (miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Związku Walki Młodych 10

09-100 Płońsk

 

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia:                                 

Lp.

Nazwa

Kwota btutto

1

2

3

1.

 

 

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro obejmującego zadania z zakresu aktywnej integracji                   w 2014 r.

 

 

 

 

Łącznie:

……………………………………………..zł brutto

słownie: …………………………………………………………………….…………….......................................

1.       Zaoferowana kwota jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek negocjacjom z Zamawiającym.

2.       Oświadczam, że nie będę żądał dodatkowego wynagrodzenia za konsultacje ze specjalistami
z innych dziedzin.

………………………………..

                                                                                                         (podpis osoby upoważnionej)        

Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego”

 

………………………….……………

                        (miejscowość, data)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Związku Walki Młodych 10

09-100 Płońsk

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia

Ja (My), niżej podpisany (ni) …………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

 

………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………….

(adres siedziby wykonawcy)

 

oświadczamy, że dysponujemy/ będziemy dysponować* na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia następującymi osobami:

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, wykształcenie,

Doświadczenie

 

Posiadane certyfikaty

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                       

 

  ...................................................................

            podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

                                            do reprezentowania Wykonawcy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL/2014 -> [link]

Źródło: PCPR_KK
Data dodania: 2014-03-31 13:52:01

Inne artykuły